UPDATES

1-10-2019 ചികിത്സ ഇല്ല

വിദ്യാരംഭം ബ്രഹ്മധർമലയത്തിൽ, 2019 , ഒക്‌ടോബർ 8 ന്

Vdyarambam in Brahmadharmalayam is on 8th October, 2019 for more details CONTACT

EVENTS CONDUCTED IN BRAHMADHARMALAYAM RECENTLY ARE AS FOLLOWS,

Pathamudayam in Brahmadharmalayam ON 23th  APRIL, 2019

Pathaamudayam, also known as ‘Medapathu’, falls on the 10th day of the ‘Medam’ month in the Malayalam almanac (Kolla varsham). With the Vishu festival falling on the first day of ‘Medam’.‘Pathaamudayam is considered most auspicious in relation to the sun’s transit. Prayer will be conducted in the morning and can have blessings from Brahmajyothi . Brahmaguru will address devotees  by  giving them  spiritual guidance  on Pathamudayam.

“Vishu” celebration  in Brahmadharmalayam on 15th April, 2019.

The astronomical new year celebrated in the Indian state of Kerala is called Vishu. Brahmaguru Dr.M.D.Ravi Master  distribute “Nel Kadir” and  coins to the devotees infront of Brhamajyothi on Vishu day after seeing the “Vishu Kani “. It is believed as auspicious and effective for the whole year to come. There is a Sdya ( feast) also afterwards.

25th Brahma Theertha Maholsav-2019 celebrated in Brahmadharmalayam during  March 9 & 10, 2019

IMPORTANCE OF BRAHMA THEERTHAM:

Those who drink this Brahma Theertham their souls are purified sins are washed away and they will become perfect human beings. They would also get relief from illness. According to Brahma Guru after death some souls are being captured and under the binding force of Kali (Negative forces) and other souls reaches to higher planes. Those who drinks Brahma Theertham , their dependents need not have to perform any kriya or pooja for getting peace for the departed souls which rests in peace.

Brahmajyothi Darsan:

The Swayamboo deepam (The self existent lamp) which was formed in Brahmadharmalayam 24 years before on one fine dusk which is the source of potential positive energy created by Paramatma (The supreme soul – GOD) is exhibited to the devotees once in a year can have darsan.

Importance of Brahmajyothi Darsan :

Those who see this on that auspicious occasion they get relief from sickness if it is due to negativity. Jyothidarsan will also enhance inner fulfillment of joy and bliss which will lead to perfect satisfaction, calmness and peace of mind. Problems in career, business, studies , obstacles in life are solved at some extend (If it is due to negativity).

 

Brahmadharmalayam has aided flood refugees of Kerala:

 

 

Brahmadharmalayam, Changanassery had sent necessary essential items worth 1.5 lakhs to the flood affected refugees at Wayanad through Brahmadharmasangam Kannur Unit. Members handed over the goods to Sub collector Wayanad after that they visited flood affected people in refugee camp,  interacted with them and consoled. Also sent food to the flood victims at Chengannur.

Pithru Moksha Kriya  conducted at Brahmadharmalayam on 11th  August 2018

(വിശ്വാസികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് )

കർക്കിടക വാവ് ക്രിയ നടത്തിയ, ബ്രഹ്മധർമ്മ വിശ്വാസികൾ ബ്രഹ്മഗുരു തന്നുവിട്ട ഭസ്മം വീട്ടിലെത്തിയശേഷം 7 ദിവസം തുടർച്ചയായി വൈകുന്നേരം വിളക്കുവച്ചതിനുശേഷം ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ ശേഷം പിതൃക്കളെ ഓർത്തു ഉ തി വിടുക (ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ മതിയാകും).
” സർവ സൃഷ്ടി പര ശക്തിയായ പിതാവായ ഈശ്വര രക്ഷിക്കേണമേ ”
“എന്റെ പിതാവായ ദൈവമേ എന്റെ മാതൃസ്ഥാനം വഴിയും പിതസ്ഥാനം വഴിയും മുന്ജന്മ സ്ഥാനം വഴിയും മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും നീച്ചകലി മൂർത്തി ബന്ധന മോചനവും ദ ഹഗതിയും മോക്ഷ ഗതിയും വരുത്തി നിത്യശാന്തി നൽകേണമേ ”

ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും കറുത്ത വാവ് ദിവസം സന്ധ്യ സമയത്തു അടുത്ത വര്ഷം വരെ ഇതേ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഉ തിവിടേണ്ടതാണ്. ഒരു കാരണ വശാലും ഈ ഭസ്മം തൊടുവാനോ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല.

Karkidaka Vavu-Pithru Moksha Kriya at Brahmadharmalayam on 11th  August 2018

No Moon(New Moon) day of Karkkidaka month is referred as Karkidaka Vavu and is held in the month of ‘Karkidakam’ in the Malayalam calendar. The date falls in the month of July / August. Karkidaka Vavu day is considered as auspicious day to free the departed souls of their family from their earthly shackles and ensure their safe passage in the afterlife.

At Brahmadharmalayam Pooja related Karkkidaka vavu will start at 9 a. m on 11th August. People who are attending this Kriya have to register  their name well in advance at Brahmadharmalayam Office. Brahmaguru Ravimaster perform the Kriya by calling all the assemblies close relatives (Who died) their departed souls by the help of Brahmajyothi and give Theertha ,  break the bondage’s from evil forces and souls are liberated in the eternal realm where souls get perfect peace. Majority of the problems in many families are due to their relatives departed souls , who are not in a perfect state of peacefulness.

For more details please contact : 9656410776

 

  1. d.